Les obres de rehabilitació del Cabanyal començaran després de l’estiu

València Noticies | Redacció.- El regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià, ha anunciat hui, després de reunir-se amb la Plataforma Salvem el Cabanyal, que una vegada que s’inicien les obres al barri, la rehabilitació i renovació urbana serà un procés “continu i imparable que farà impossible tornar a la situació anterior, pròpia d’un urbanisme caduc i especulatiu”. Sarrià ha detallat als membres de la Plataforma els projectes previstos. Els primers a iniciar-se seran la renovació de la xarxa de sanejament i la urbanització dels carrers principals del barri, amb una inversió prevista de 12 milions d’euros.

D’altra banda, s’ha insistit en la importància de l’acord adoptat divendres passat pel Consell, per mitjà del qual se suspèn l’anterior Pla Especial de Protecció i Reforma Interior (PEPRI), que suposava un espoli patrimonial i, a més, aprova les normes urbanístiques d’urgència. Este acord permetrà abordar la redacció d’un nou PEPRI, els treballs del qual es licitarien probablement abans de finalitzar l’any, amb l’objectiu que s’aprove provisionalment per l’Ajuntament i definitivament per la Generalitat durant esta legislatura. I, amb les normes transitòries, l’atorgament de llicències serà més àgil.

Sarrià se reunió con la Plataforma Salvem el Cabanyal.
image-401796

També s’ha explicat a la Plataforma Salvem el Cabanyal que després de l’acord de la junta de govern local passada ja entren en vigor les bases per a la sol·licitud d’ajudes previstes en l’Àrea de Renovació i Regeneració Urbana (ARRU). Per este concepte, s’invertirà al Cabanyal prop de 13 milions d’euros, entre les aportacions per a subvencions a la rehabilitació del Ministeri de Foment i la Conselleria d’Habitatge i les actuacions directes de l’Ajuntament, que aportaran dos milions i mig d’euros per a obres d’urbanització, rehabilitació i reedificació.

Finalment, la reassignació dels projectes del Pla Confiança modifica les previsions del govern municipal anterior, que destinava recursos per al bulevard de Sant Pere i l’enderrocament d’habitatges, i ara van a set projectes, entre els quals es troben un centre sociocultural, un altre de servicis socials, la rehabilitació de l’antic escorxador per a Arxiu Històric, la urbanització dels carrers paral·lels i travessies al mar i la rehabilitació d’11 immobles, amb una inversió total de 7,3 milions d’euros. Sarrià ha recordat que des de la Delegació de Desenvolupament Urbà i Habitatge es va gestionar amb la Conselleria d’Hisenda l’aprovació d’un nou decret que permet esta reassignació dels projectes, l’acord dels quals es va formalitzar en la passada sessió plenària ampliant-se el termini per a la terminació de les obres al juny de 2019 i incorporant la rehabilitació d’habitatges.

Tal com ha assenyalat el regidor Sarrià, la inversió total per als projectes del Cabanyal en estes tres línies d’actuació supera els 32 milions d’euros. En acabar les obres i el nou planejament, el Cabanyal estarà totalment urbanitzat, amb més de 300 habitatges rehabilitats entre la iniciativa privada, que rebrà importants ajudes, i les actuacions en el patrimoni municipal, amb equipaments per als veïns i una xarxa de sanejament i col·lectors renovada. En paraules de Sarrià, açò suposarà “un canvi radical en les polítiques públiques respecte del Cabanyal i oferirà un aspecte de regeneració social i rehabilitació urbana impressionant, que farà impossible tornar arrere a polítiques depredadores del territori, pròpies d’un urbanisme caduc i especulatiu”.

La entrada Les obres de rehabilitació del Cabanyal començaran després de l’estiu aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

El Plan Cabanyal recibe propuestas de particulares para revitalizar el barrio

Valencia Noticias | Redacción.- Cuatro de las trece propiedades de la sociedad pública Plan Cabanyal-Cañamelar ya tienen propuestas de particulares para su rehabilitación integral, en el caso de las viviendas, y su edificación, en el caso de un solar. Las distintas intervenciones permitirán la revitalización del barrio, que también será objeto de obras de urbanización este mes y de saneamiento en verano. Además, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, firmarán mañana un convenio de colaboración para gestionar las ayudas para la rehabilitación y reedificación de propiedades de particulares y la consecuente regeneración y renovación urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Barrio del Cabanyal.
image-384027

Barrio del Cabanyal.

 El concejal delegado de Desarrollo Urbano y Vivienda, Vicent Sarrià, ha informado hoy de los trabajos realizados por el actual equipo de gobierno “para devolver a la gente el Cabanyal”. “Es un proceso largo y tortuoso, con problemas de carácter burocrático”, ha explicado tras asistir a la apertura de plicas del concurso por el que la mencionada sociedad pública ha sacado a concurso, por un precio básico, la venta de trece propiedades.

“Esta es una de las líneas en la que estamos trabajando, y la ciudadanía ha presentado sus propuestas y algunos han pujado por algunas propiedades por encima de su precio de salida, por lo que podemos decir que estamos en el buen camino”, ha manifestado Sarrià, quien ha recordado que, además, “en el caso de las viviendas, los nuevos propietarios se comprometen a la rehabilitación integral de los inmbuebles que, según este compromiso, se convertirán en su residencia habitual”.

“Con el mismo objetivo, el de rehabilitar y revitalizar el barrio, el Ayuntamiento acometerá este mismo mes obras de urbanización en el barrio y después de verano llevará a cabo obras para mejorar el saneamiento público”, ha añadido Sarriá.

Por último, el concejal, ante las preguntas de los periodistas sobre la ocupación de las viviendas del Cabanyal, ha manifestado que el equipo de gobierno “aspira a que este barrio recupere la vida normal de cualquier otro barrio y que, en cualquier caso, articulará las medidas necesarias, a través de la concejalía de servicios sociales, para dialogar y mediar una salida para estas personas”.

La entrada El Plan Cabanyal recibe propuestas de particulares para revitalizar el barrio aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

El Pla Cabanyal rep prpopestes de particulars per a revitalitzar el barri

València Noticies | Redacció.- Quatre de les tretze propietats de la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar ja tenen propostes de particulars per a la seua rehabilitació integral, en el cas dels habitatges, i la seua edificació, en el cas d’un solar. Les diferents intervencions permetran la revitalització del barri, que també serà objecte d’obres d’urbanització i de sanejament. A més, l’alcalde de València, Joan Ribó, i la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, signaran demà un conveni de col·laboració per a gestionar les ajudes per a la rehabilitació i reedificació de propietats de particulars i la conseqüent regeneració i renovació urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Barrio del Cabanyal.
image-384031

El regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Habitatge, , ha informat hui dels treballs realitzats per l’actual equip de govern “per a retornar a la gent el Cabanyal”. “És un procés llarg i tortuós, amb problemes de caràcter burocràtic”, ha explicat després d’assistir a l’obertura de pliques del concurs pel qual l’esmentada societat pública ha tret a concurs, per un preu bàsic, la venda de tretze propietats.

“Esta és una de les línies en la qual estem treballant, i la ciutadania ha presentat les seues propostes i alguns han licitat per algunes propietats per damunt del seu preu d’eixida, per la qual cosa podem dir que estem en el bon camí”, ha manifestat Sarrià, qui ha recordat que, a més, “en el cas de les vivendes, els nous propietaris es comprometen a la rehabilitació integral dels immobles que, segons este compromís, es convertiran en la seua residència habitual”.

“Amb el mateix objectiu, el de rehabilitar i revitalitzar el barri, l’Ajuntament escometrà este mateix mes obres d’urbanització en el barri i després d’estiu durà a terme obres per a millorar el Sanejament Públic”, ha afegit Sarrià.

Finalment, el regidor, davant les preguntes dels periodistes sobre les ocupacions de les vivendes del Cabanyal, ha manifestat que l’equip de govern “aspira al fet que este barri recupere la vida normal de qualsevol altre barri i que, en qualsevol cas, articularà les mesures necessàries, a través de la regidoria de servicis socials, per a dialogar i mediar una eixida per a estes persones”.

La entrada El Pla Cabanyal rep prpopestes de particulars per a revitalitzar el barri aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Sarrià visita las obras de la subestación electrica de Aqua dará servicio a la zona noreste de la ciudad, al Frente Marítimo y del Cabanyal

Valencia Noticias | Redacción.- El responsable del Área de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, visitó ayer las obras de la subestación eléctrica Aqua, cuyas obras comenzaron en 2012 y está previsto que finalicen en el primer semestre de 2017. El presupuesto de esta obra compartida por Iberdrola y Red Eléctrica se calcula entre 35 y 40 millones de euros, a los que finalmente deberán hacer frente los ciudadanos a través del recibo de la luz, de los cuales alrededor de 27 corresponden a la obra civil y el resto a la parte de cableado y conexión con la subestación del Cabanyal.

La subestación de Aqua se está construyendo de forma totalmente subterránea.
image-359063

La subestación de Aqua se está construyendo de forma totalmente subterránea.

En esta visita, el concejal Vicent Sarrià estuvo acompañado por Bonifacio Álvarez, director de Distribución de Iberdrola, y otros representantes esta empresa y de Red Eléctrica. Se trata de una central con cuatro transformadores que permitirá ofrecer un servicio de calidad en el suministro a la zona noroeste de Valencia, Frente Marítimo y Cabanyal “adelántándose a las previsiones de desarrollo urbano y económico de una amplia zona de la ciudad”.

La subestación de Aqua se está construyendo de forma totalmente subterránea. La parte de pilotaje a una cota de -40 metros y la parte de estructura a una cota de -18 metros. Cuando finalicen las obras, totalmente cubiertas, la rotonda de Aqua quedará convertida en una zona ajardinada de 5.000 metros cuadrados que contará ya con la plataforma que permitirá que en el futuro la atraviese el tranvía sin necesidad de acometer nuevos trabajos.

Vicent Sarrià destacó que se trata “de una infraestructura de futuro para la ciudad que tiene ya en cuenta las necesidades de suministro eléctrico que pueden tener en los próximos años los ciudadanos que vivan, por ejemplo, en las zonas delimitadas por los PAI del Grao y Camino Hondo del Grao. Son unas obras necesarias que garantiza un consumo de calidad presente y futuro”.

En estas obras se están empleando 18.000 metros cúbicos de hormigón, 22.000 toneladas de acero y se han extraído 25.000 metros cúbicos de tierra.

Valencia Noticias

Sarrià visita les obres de la subestació elèctrica de Aqua, que donarà servici al nord-oest de la ciutat, Front Marítim i Cabanyal

València Noticies | Redacció.- El responsable de l’àrea de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha visitat ahir les obres de la subestació elèctrica Aqua, les obres de la qual van començar en 2012 i està previst que finalitzen el primer semestre de 2017. El pressupost d’esta obra compartida per Iberdrola i Red Eléctrica es calcula entre 35 i 40 milions d’euros, als quals finalment hauran de fer front els ciutadans a través del rebut de la llum, dels quals al voltant de 27 corresponen a l’obra civil i la resta a la part de cablatge i connexió amb la subestació del Cabanyal.

La subestación de Aqua se está construyendo de forma totalmente subterránea.
image-359077

En esta visita, el regidor Vicent Sarrià ha estat acompanyat per Bonifacio Álvarez, director de Distribució d’Iberdrola, i altres representants d’esta empresa i de Red Eléctrica. Es tracta d’una central amb quatre transformadors que permetrà oferir un servici de qualitat en el subministrament a la zona nord-oest de València, Front Marítim i Cabanyal. “avançant-se a les previsions de desenvolupament urbà i econòmic d’una àmplia zona de la ciutat”.

La subestació d’Aqua s’està construint de forma totalment subterrània. La part de pilotatge a una cota de -40 metres i la part d’estructura a una cota de -18 metres. Quan finalitzen les obres, totalment cobertes, la rotonda d’Aqua quedarà convertida en una zona enjardinada de 5.000 metres quadrats que comptarà ja amb la plataforma que permetrà que en el futur la travesse el tramvia sense necessitat d’escometre nous treballs.

Vicent Sarrià ha destacat que es tracta “d’una infraestructura de futur per a la ciutat que té ja en compte les necessitats de subministrament elèctric que poden tindre en els pròxims anys els ciutadans que visquen, per exemple, a les zones delimitades pels PAI del Grau i camí Fondo del Grau. Son unes obres necessàries que garantixen un consum de qualitat present i futur”.

Valencia Noticias

El túnel del Cabanyal: Efeméride agridulce

El túnel del Cabanyal. Efeméride agridulce.
image-352941

Miguel Légor.

 

El día 14 de este mes se cumplirán veinticinco años de un día grande para los Poblados Marítimos de Valencia, el primero sin trenes en superficie a lo largo de 2.620 metros de la línea férrea hacia Tarragona que había obstaculizado la intercomunicación del Grao, Canyamelar, Cabanyal y Malvarrosa con el resto de la ciudad de Valencia. Solución que puso fin a numerosas protestas vecinales desde muchos años atrás.

Pasaron al archivo de los recuerdos las congestiones de tráfico y los accidentes en los pasos a nivel de la calle Islas Canarias, de los caminos de Algirós y Cabanyal, pero principalmente en la avenida del Puerto, donde coincidían sesenta mil vehículos de circulación rodada con un centenar de trenes. De tal manera, que las barreras de su amplio paso a nivel cortaban el tránsito rodado y el paso de peatones siete de cada veinticuatro horas.

El día 13 fue abierto a la circulación de trenes y siete días después el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, inauguró el denominado “Soterramiento del Ferrocarril a Tarragona a su paso por las barriadas marítimas de la ciudad de Valencia”. En el tren especial, que partió de la estación del Norte a las 12:10 horas y llegó 15 minutos después a la nueva estación soterrada, le acompañaban el Presidente de la Generalitat, Joan Lerma; la Presidenta de Renfe, Mercé Sala; la Alcaldesa de la ciudad, Clementina Ródenas, así como otras autoridades, invitados y medios de comunicación. Hubo discursos, descubrimientos de una placa y un monumento conmemorativo, rueda de prensa, arrancamiento de una de las barreras del paso a nivel junto a la estación del Cabanyal como simbólico desmantelamiento de las instalaciones en superficie, mascletá y fiesta ciudadana, que se prolongó hasta la madrugada y culminó con un castillo de fuegos artificiales.

Historia del túnel que comenzó cuando de las tres alternativas presentadas en 1979 fue elegida la del soterramiento de las vías entre el cauce del viejo río Turia y la estación del Cabanyal, con prolongación aprobada en 1984 hasta el linde municipal de Alboraya. Comenzaron las obras en abril de 1986 y estuvieron paradas entre noviembre de ese año y diciembre de 1988, hasta que hubo consenso para el pago del enorme sobrecoste por las técnicas constructivas a emplear según los condicionantes hidrológicos y geológicos derivados por la poca consistencia del subsuelo y el nivel freático casi en la superficie. Invita a pensar que tipo de análisis hicieron del terreno, antaño pantanoso, para valorar el proyecto, y que conocimientos de la zona tenía la empresa a quien adjudicaron la construcción rebajando un 26% el presupuesto del Ministerio de Fomento.

Túnel problemático de construcción, pero también de mantenimiento por las frecuentes deformaciones de la plataforma de la vía que obliga a periódicas obras de consolidación desde 1993. Queda como incógnita si resistirá el gran aumento de trenes de mercancías que prevén los empresarios tras la adecuación de las vías con la colocación de un tercer carril para el ancho común europeo. Si se cortara el paso ferroviario el contorneo más cercano sería por Zaragoza y Madrid.

De una adjudicación a la baja en 1.824 millones de pesetas para la infraestructura del túnel pasaron a una inversión final de 9.500 millones, que incluía la superestructura ferroviaria –vías, catenaria y señales- y un colector. La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y Renfe aportaron 1.500 millones cada uno y el resto el MOPU.

Tras desechar el Ayuntamiento de Valencia la construcción de un puente atirantado diseñado por Santiago Calatrava para cruzar el viejo cauce del río Turia y decantarse por la continuación del túnel hacia el sur, en 1988 el Ministerio de Transportes denegó la prolongación alegando que ya habían asumido mucho coste y que el terreno era muy inestable. Montaron un puente fácil de quitar y dejaron preparadas las pantallas para cuando quisieran seguir con el soterramiento hacia el sur. Después de más de un cuarto de siglo de peticiones valencianas, con mayor o menor frecuencia y contundencia según épocas, el mismo resultado, el continuado ninguneo ministerial de todos los gobiernos que se han sucedido desde 1988. Para más INRI han incumplido las pocas promesas gubernamentales realizadas en tan largo periodo de tiempo para prolongar el soterramiento.

Una actuación que en 1988 justificaban para “liberar ferroviariamente zona urbanizable programada con el problema que conllevaría hacerlo más tarde”. De 800 a 900 metros más de túnel. Y así ha ocurrido, ya que ha frenado la continuación de la avenida de Francia, del Paseo de la Alameda, los viales de la margen derecha del viejo río y la terminación del acondicionamiento de la parte final del cauce.

¿Cuántos años tendrán que pasar para que lo construyan?

Valencia Noticias