Les Corts aproven per unanimitat la prohibició de circs amb animals salvatges

València Noticies | Redacció.- El ple de les Corts Valencianes ha aprovat, per unanimitat, una Proposició No de Llei de tramitació immediata, signada pels portaveus dels cinc grups parlamentaris, en la qual es prohibeix la instal·lació i actuació de circs amb animals salvatges a la Comunitat Valenciana davant la impossibilitat de poder satisfer adequadament les necessitats fisiològiques, mentals i socials dels animals.

També, en la proposta aprovada pel parlament valencià, s’acorda iniciar el diàleg de les autoritats competents amb els responsables dels circs per a estipular clàusules i terminis per a la finalització de l’ús d’animals salvatges i la seua convenient reubicació.

Pleno de Les Corts.
image-389350

La proposta ha vingut motivada perquè el territori valencià no disposa en l’actualitat d’un marc legislatiu concret i específic per als circs amb animals salvatges, que servisca de referència per a controlar, inspeccionar i autoritzar els aspectes d’esta activitat. També, es considera que l’ús d’animals salvatges en circs itinerants és una visió tradicional i, alhora, desfasada, poc respectuosa amb la seua pròpia naturalesa i comportaments i, a més, no es poden satisfer les necessitats dels animals salvatges en captivitat.

Segons destaca la Proposició No de Llei en la seua exposició de motius, la Federació de Veterinaris d’Europa s’ha posicionat en esta qüestió, recomanant a les autoritats la prohibició de l’ús de mamífers salvatges en circs perquè en cap manera existeix la possibilitat d’atendre’ls i, al mateix temps, és una causa de risc i de danys físics per a públic i per als cuidadors.

Des de Les Corts consideren que en l’actualitat, “són més freqüents les alternatives a l’ús d’animals en els espectacles, la qual cosa està convertint al circ en un sector cultural d’efervescència creativa i amb gran capacitat d’atracció de públic”.

La entrada Les Corts aproven per unanimitat la prohibició de circs amb animals salvatges aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Las Comunidades de Regantes entregan sus reivindicaciones a Les Corts

Valencia Noticias | Redacción.- El President de les Corts Valencianes ha recibido a los representantes de la Federación de Comunidades de Regantes Valencianos (FECOREVA), para hablar sobre los problemas, inquietudes y proyectos que tienen. Desde la federación han agradecido la recepción por parte del President en el parlamento y han aprovechado la reunión de trabajo para entregar una serie de reivindicaciones para mejorar el riego y, por lo tanto, la agricultura valenciana.

El President de les Corts Valencianes ha recibido a los representantes de la Federación de Comunidades de Regantes Valencianos.
image-386210

El President de les Corts Valencianes ha recibido a los representantes de la Federación de Comunidades de Regantes Valencianos.

Por su parte, el Presidente ha señalado que trasladará las reivindicaciones tanto al Consell como a los grupos parlamentarios y ha animado a los regantes a cerrar reuniones con las formaciones políticas para canalizar sus propuestas como iniciativas parlamentarias. Según Morera, “la vía parlamentaria es muy interesante y hace falta que vengan a Les Corts a hablar con los grupos porque muchas cuestiones que plantean se pueden abordar en sede parlamentaria y se pueden consensuar. Las comunidades de regantes también tienen que formar parte de esa postura unitaria valenciana de fuerza, en la cual tenemos que estar juntos a la hora de reclamar mejoras a las administraciones competentes”.

Entre las reivindicaciones de FECOREVA se encuentran la petición de agua de calidad y cantidad para hacer frente al déficit hídrico; la investigación de solución como las desaladoras o las aguas depuradas, siempre y cuando sean de calidad; la reducción de los costes energéticos y el fomento de las energías renovables y las ayudas a las mejoras del regadío, entre otros. El President ha asegurado que entregará las reivindicaciones tanto al Consell como a los grupos parlamentarios porque la función de Les Corts “es interlocutar y buscar soluciones con todos los actores para mejorar nuestra sociedad”.

La entrada Las Comunidades de Regantes entregan sus reivindicaciones a Les Corts aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Les Comunitats de Regants lliuren les seues reivindicacions a Les Corts

València Noticies | Redacció.-  El President de les Corts Valencianes ha rebut als representants de la Federació de Comunitats de Regants Valencians (FECOREVA), per a parlar sobre els problemes, inquietuds i projectes que tenen. Des de la federació han agraït la recepció per part del President en el parlament i han aprofitat la reunió de treball per a lliurar una sèrie de reivindicacions per a millorar el reg i, per tant, l’agricultura valenciana.

El President de les Corts Valencianes ha recibido a los representantes de la Federación de Comunidades de Regantes Valencianos.
image-386214

Per la seua banda, el President ha assenyalat que traslladarà les reivindicacions tant al Consell com als grups parlamentaris i ha animat als regants a tancar reunions amb les formacions polítiques per tal de canalitzar les seues propostes com a iniciatives parlamentàries. Segons Morera, “la via parlamentària és molt interessant i cal que vinguen a Les Corts a parlar amb els grups perquè moltes qüestions que plantegen es poden abordar en seu parlamentària i es poden consensuar. Les comunitats de regants també han de formar part d’eixa postura unitària valenciana de força, en la qual hem d’estar junts a l’hora de reclamar millores a les administracions competents”.

Entre les reivindicacions de FECOREVA es troben la petició d’aigua de qualitat i quantitat per fer front al dèficit hídric; la recerca de solució com les dessaladores o les aigües depurades, sempre i quan siguen de qualitat; la reducció dels costs energètics i el foment de les energies renovables i les ajudes a les millores del regadiu, entre d’altres. El President ha assegurat que lliurarà les reivindicacions tant al Consell com als grups parlamentaris perquè la funció de Les Corts “és interlocutar i buscar solucions amb tots els actors per a millorar la nostra societat”.

La entrada Les Comunitats de Regants lliuren les seues reivindicacions a Les Corts aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

La Ruta de la Seda celebra su primer acto en les Corts Valencianes

Valencia Noticias | Redacción.- El President de les Corts Valencianes, Enric Morera, junto con los síndicos de los grupos parlamentarios y los miembros de Mesa dio la bienvenida en el Salón de los Espejos del Palacio de los Borja a la delegación de la UNESCO organizadora de las Jornadas ‘València Ciutat de la Seda 2016’.

El primer acto del encuentro internacional, que se celebra hasta domingo a la ciudad de Valencia, ha sido en el parlamento valenciano en agradecimiento por el apoyo de Les Corts a la iniciativa de hace un año, cuando todos los grupos parlamentarios firmaron una declaración institucional que instaba al Consell a emprender todas las medidas para declarar Valencia Ciudad de la Seda 2016.

Concretamente, el documento firmado por Les Corts pedía una partida presupuestaria por de desarrollar el proyecto desde el centro Unesco Valencia-Mediterráneo y llevar a cabo actividades que fomenten el diálogo intercultural y religioso del 8 al 12 de junio y esto se ha traducido en el Segundo Encuentro Mundial de la ‘International Network UNESCO Silk Roads Online Platform’, que ha organizado el encuentro titulado ‘La Seda y la Paz’.

Enric Morera recibió a la delegación de la UNESCO organizadora de las Jornadas ‘València Ciutat de la Seda 2016’.
image-385234

Enric Morera recibió a la delegación de la UNESCO organizadora de las Jornadas ‘València Ciutat de la Seda 2016’.

Tanto desde la organización del encuentro como de los diferentes países participantes han agradecido el apoyo mostrado por les Corts Valencianes desde el primer día, para poner a la ciudad de Valencia en el mapa de la Seda y demostrar la gran importancia del valioso tejido en la historia, en las tradiciones y en la economía valenciana. Por su parte, el President de Les Corts, Enric Morera, dio la bienvenida a todos los participantes de la iniciativa de la Unesco y ha asegurado que tanto el cap i casal y el resto del territorio valenciano, “tienen un gran patrimonio inmaterial, material, cultural que queremos compartir con toda la Humanidad. Nuestra ciudad no podía estar fuera de la Ruta de la Seda porque históricamente hemos sido un lugar de producción de seda y nuestras fiestas no se entienden sin ese tejido”.

Por otro lado, el President del parlamento valenciano considera que el encuentro, “servirá para poner en valor nuestra ciudad, nuestro patrimonio, nuestra historia y demostrar la importancia de la industria sedera valenciana y cómo esto se manifiesta en la fiesta de las Fallas, una fiesta que espera esa preciada declaración de la Unesco y estos días tenemos la oportunidad de ayudar y por eso Les Corts han participado de una forma activa, porque Valencia es una ciudad de la Seda por historia y por importancia y para que la Unesco compruebe de primera mano que los valencianos y valencianas tenemos muchas cosas a compartir con toda la humanidad, y entre esas cosas están nuestras fallas”, según Morera.

La entrada La Ruta de la Seda celebra su primer acto en les Corts Valencianes aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

La Ruta de la Seda celebra el seu primer acte a les Corts Valencianes

València Noticies | Redacció.- El President de Les Corts Valencianes, Enric Morera, juntament amb els síndics dels grups parlamentaris i els membres de la Mesa ha donat la benvinguda al Saló dels Espills del Palau dels Borja a la delegació de la UNESCO organitzadora de les Jornades “València Ciutat de la Seda 2016”.

El primer acte de la trobada internacional, que se celebra fins diumenge a la ciutat de València, ha estat al parlament valencià en agraïment pel suport de Les Corts a la iniciativa de fa un any, quan tots els grups parlamentaris signaren una declaració institucional que instava al Consell a emprendre totes les mesures per declarar València Ciutat de la Seda 2016.

Enric Morera recibió a la delegación de la UNESCO organizadora de las Jornadas ‘València Ciutat de la Seda 2016’.
image-385238

Concretament, el document signat per Les Corts demanava una partida pressupostària per de desenvolupar el projecte des del centre Unesco València-Mediterrània i portar a terme activitats que fomenten el diàleg intercultural i religiós del 8 al 12 de juny i això s’ha traduït en la Segona Trobada Mundial de la ‘International Network UNESCO Silk Roads Online Platform’, que ha organitzat l’encontre titulat ‘La Seda i la Pau’.

Tant des de l’organització de la trobada com dels diferents països participants han agraït el suport mostrat per les Corts Valencianes des del primer dia, per a posar a la ciutat de València en el mapa de la Seda i demostrar la gran importància del valuós teixit en la història, en les tradicions i en l’economia valenciana. Per la seua banda, el President de Les Corts, Enric Morera, ha donat la benvinguda a tots els participants de la iniciativa de la Unesco i ha assegurat que tant el cap i casal i la resta del territori valencià, “tenen un gran patrimoni immaterial, material, cultural que volem compartir amb tota la Humanitat. La nostra ciutat no podia estar fora de la Ruta de la Seda perquè històricament hem estat un lloc de producció de seda i les nostres festes no s’entenen sense eixe teixit”.

Per altra banda, el President del parlament valencià considera que la trobada, “servirà per a posar en valor la nostra ciutat, el nostre patrimoni, la nostra història i demostrar la importància de la indústria sedera valenciana i com  això es manifesta en la festa de les Falles, una festa que espera eixa preuada declaració de la Unesco i estos dies tenim l’oportunitat d’ajudar i per això Les Corts han participat d’una forma activa, perquè València és una Ciutat de la Seda per història i per importància i perquè la Unesco comprove de primera mà que els valencians i valencianes tenim moltes coses a compartir amb tota la humanitat, i entre eixes coses estan les nostres falles”, segons Morera.

La entrada La Ruta de la Seda celebra el seu primer acte a les Corts Valencianes aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Las Corts tramitan una modificación de la ley para proteger el patrimonio de la Guerra Civil

Agencias El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles por unanimidad tramitar una iniciativa de Compromís para modificar la Ley de Patrimonio cultural valenciano de modo que se incluya la protección del patrimonio de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana, calificándolo como Bien de Relevancia Local.

La propuesta cuenta con el criterio favorable del Consell al valorar que se quiera otorgar una protección especial a los elementos del patrimonio civil y militar de la guerra civil como “testigos patrimoniales” de la historia reciente, aunque señala que conviene reflexionar sobre cuál es la protección jurídica más adecuada y qué elementos concretos deben considerarse, en su caso, Bienes de Relevancia Local.

Según ha explicado el diputado de Compromís Paco García, la ley actual no contempla la protección de las construcciones civiles y militares de la Guerra Civil, como trincheras o refugios, que tienen “un gran valor” como testimonio de la historia del país y de la Comunitat y permiten aproximar la contienda civil de una manera “más fidedigna” a las nuevas generaciones.

Tras recordar que otros países sí han desarrollado políticas de conservación de espacios relacionados con conflictos bélicos, ha incidido en que este tipo de actuaciones, “lejos de fomentar rencores” lo que permiten es “recordar horrores” y crear “un sentimiento de concordia y aflicción compartida”. Se trata de presentarlos a generaciones futuras “como ejemplo de lo que no debe volver a suceder”.

El diputado del PP Miguel Ángel Mulet ha manifestado el voto a favor de su grupo aunque ha lamentado que “el problema de la historia de algunos es que solo tienen su historia y no cogen toda la historia” y ha señalado que pedirán la explicación de algunos “detalles” de la propuesta durante la tramitación parlamentaria al haber detectado “carencias” en la misma.

El socialista Fernando Delgado, por su parte, ha respaldado la propuesta porque permite “documentar un recuerdo” y ha destacado que “no hay que tener miedo a la memoria ni hacerla objeto de separación” porque ésta sirve “más que para resentirnos, para instruirnos” y también para advertir sobre “lo que no debe repetirse”: “Vale para el arrepentimiento y para dar valor a la paz’”.

La diputada de Podemos Llum Quiñonero ha lamentado que el patrimonio de la Guerra Civil “corre el riesgo de desaparecer por falta de protección legal”, mientras que desde Ciudadanos Carmen Sánchez ha resaltado que estas construcciones “no pueden caer en el olvido” a medida que se aleja en el tiempo la contienda.

FUNCIÓN PÚBLICA

Por otra parte, el pleno ha aprobado también por unanimidad tramitar una proposición de ley presentada por Ciudadanos para modificar la ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana, de modo que se establecería una reserva de un cupo no inferior al 7% en las ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, de modo que se alcance al menos en 2% de los efectivos totales. En esa reserva de vacantes, al menos el 2% serían para personas con discapacidad intelectual.

El diputado de C’s Alberto García ha explicado que se trata de adaptar la normativa autonómica a la estatal y hacerla “más inclusiva”, incluyendo la discapacidad intelectual que actualmente no se menciona. También ha apuntado que durante la tramitación parlamentaria plantearán enmiendas para aumentar la reserva de plazas al 10%, de la que el 2% sería para personas con discapacidad intelectual y otro 2% para personas con enfermedad mental.

Desde el resto de grupos se ha alabado la propuesta para la integración sociolaboral de estas personas, que presentan aún una ta

La entrada Las Corts tramitan una modificación de la ley para proteger el patrimonio de la Guerra Civil aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Tres extrabajadores de RTVV comparecen hoy en la comisión de las Corts que investiga el accidente del metro de Valencia

Tres periodistas y extrabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) comparecerán este lunes en la comisión de las Corts que investiga el accidente del metro del 3 de julio de 2006 en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
LA VOZ LIBRE

El Presidente de Les Corts valora que el Senado tenga en cuenta el informe jurídico y el posicionamiento del parlamento valenciano

Enric Morera.
image-381853

Enric Morera.

Valencia Noticias | Redacción.-  El presidente de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha valorado la decisión del Senado de mantener los seis senadores y senadoras territoriales para la siguiente legislatura, porque como viene defiende el informe jurídico de Les Corts, los senadores de designación por el parlamento valenciano tienen un mandato que comprende la legislatura valenciana y, por lo tanto, hasta que no acabe ese período en 2019 no se puede hacer ninguna modificación a respeto.

Según ha destacado el presidente de la cámara autonómica, “la posición de les Corts Valencianes era la correcta, tanto el informe jurídico como la posición de todos los grupos parlamentarios, es decir, que ya hemos designado seis senadores territoriales y, por lo tanto, esa designación por parte de les Corts Valencianes es absolutamente válida”.

El Presidente de Les Corts ha añadido que desde el parlamento valenciano, “nos congratulamos que se haya tenido en cuenta el punto de vista jurídico e institucional de Les Corts por parte del Senado”.

La entrada El Presidente de Les Corts valora que el Senado tenga en cuenta el informe jurídico y el posicionamiento del parlamento valenciano aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

El President de Les Corts valora que el Senat tinga en compte l’informe jurídic i el posicionament del parlament valencià

València Noticies | Redacción.- El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha valorat la decisió del Senat de mantindre els sis senadors i senadores territorials per a la següent legislatura, perquè com ve defensa l’informe jurídic de Les Corts, els senadors de designació pel parlament valencià tenen un mandat que comprén la legislatura valenciana i, per tant, fins que no acabe eixe període en 2019 no es pot fer cap modificació a respecte.

Enric Morera.
image-381864

Segons ha destacar el president de la cambra autonòmica, “la posició de les Corts Valencianes era la correcta, tant l’informe jurídic com la posició de tots els grups parlamentaris, és a dir, que ja hem designat sis senadors territorials i, per tant, eixa designació per part de les Corts Valencianes és absolutament vàlida”.

El President de Les Corts ha afegit que des del parlament valencià, “ens congratulem que s’haja tingut en compte el punt de vista jurídic i institucional de les Corts per part del Senat”.

La entrada El President de Les Corts valora que el Senat tinga en compte l’informe jurídic i el posicionament del parlament valencià aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Ciudadanos logra que Les Corts reclame una fecha para ejecutar las conexiones principales del Corredor Mediterráneo

María José García, diputada de Ciudadanos en Les Corts.
image-377201

María José García, diputada de Ciudadanos en Les Corts.

Valencia Noticias | Redacción.- El grupo parlamentario Ciudadanos (C’s) ha logrado el apoyo de los grupos para que el Consell inste al Gobierno central a fijar la fecha para ejecutar las obras de conexión y puesta en servicio de distintos tramos del Corredor Mediterráneo. “Hay que proyectar los nexos con las principales terminales de entrada y salida de personas y mercancías porque el tiempo corre en contra de la economía y competitividad de la Comunitat Valenciana”, afirmó la diputada María José García, quien añadió que la autonomía “siempre ha sido deficitaria en inversiones por parte del Gobierno y es el momento de revertir este perjuicio”.

García aseguró que la iniciativa de C’s, que contempla una partida presupuestaria para la realización de estudios y fomentar la creación de un grupo de negociación de presión en la Unión Europea, pretende “defender los intereses de la Comunitat Valenciana”. En este sentido, la diputada ha asegurado que “la infraestructura es necesaria para la vertebración del territorio, generar riqueza y empleo y aumentar la competitividad de los productos valencianos” y lamentó que “de nada sirve un Corredor Mediterráneo si las conexiones no están ejecutadas antes de su finalización, cuyo plazo está por determinar”.

Por otra parte, Emigdio Tormo durante su defensa de la enmienda de C’s al derecho civil valenciano se mostró a favor de que “la Comunitat Valenciana tenga su propia capacidad legislativa, pero a través de una reforma profunda de la Constitución Española y no con los parches que propone el PP”. En este sentido, abogó por “la creación de una mesa de expertos que especifique las materias en que Les Corts puede entrar a legislar”. Tormo recorgó que “la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 28 de mayo dejó claro que sí existe capacidad legislativa propia, el problema es que la recuperación del derecho civil debe ejecutarse a través de la modificación de la normativa”.

La entrada Ciudadanos logra que Les Corts reclame una fecha para ejecutar las conexiones principales del Corredor Mediterráneo aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

El President de Les Corts rep a la Unió Gremial per reconèixer la seua tasca en defensa del comerç tradicional

València Noticies | Redacció.- El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, s’ha reunit este matí amb Francesc Ferrer, Salvador Ballesteros, Vicenta Roig, Joan Antoni Rodilla i Vicent Sorio, membres de la Junta directiva de la Unió Gremial.

L’entitat, que representa a més de 60 empresaris i autònoms comercials, industrials i de serveis ha traslladat al President les seues reivindicacions en matèria de coordinació interassociativa, promoció de treball juvenil o de l’economia sostenible com a pràctiques habituals del model mediterrani de comerç que defensa l’entitat.

Morera junto a miembros de la Junta directiva de la Unión Gremial.
image-375894

Per la seua banda, el President de Les Corts ha manifestat el seu suport a totes les organitzacions que dinamitzen el mapa socioeconòmic valencià i que donen treball i milloren la qualitat de vida de les famílies valencianes. Per això, s’ha compromès a traslladar als grups parlamentaris les propostes de la Unió Gremial perquè facen iniciatives que impulsen el teixit comercial tradicional.

La entrada El President de Les Corts rep a la Unió Gremial per reconèixer la seua tasca en defensa del comerç tradicional aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Alberto García: “El plante de Císcar a Les Corts es una muestra más del desprecio a las instituciones”

Alberto García, diputado de Ciudaanos en Les Corts.
image-372639

Alberto García, diputado de Ciudaanos en Les Corts.

Valencia Noticias | Redacción.- El portavoz adjunto de Ciudadanos (C’s) en Les Corts valencianas, Alberto García, consideró que “el plante de Consuelo Císcar a Les Corts para explicar su continuidad como miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC), pese a estar investigada por su gestión al frente del IVAM, es una muestra más del desprecio a las instituciones”. Durante la Comisión de Cultura y Educación, García lamentó la ausencia de Císcar y, “en un ejercicio de imaginación” le ha preguntado “si piensa dimitir por responsabilidad política y por su mala gestión o espera a estar condenada por sentencia”.

“Me hubiera gustado preguntarle si considera que la pertenencia al CVC requiere de presupuestos éticos como legalidad, transparencia, eficacia, integridad o servicio a la ciudadanía”, aseguró el diputado de C’s, quien ha subrayado que “al margen de las presuntas ilegalidades, la etapa de Císcar como presidenta del IVAM ha sido criticada de forma unánime por el mundo de la cultura”.

Por otra parte, el diputado celebró la aprobación de la propuesta de Ciudadanos, con la enmienda de Compromís, para garantizar que los niños y las niñas que lo necesiten cuenten con una alimentación adecuada en periodos no lectivos. García ha enumerado “los alarmantes datos” de la pobreza infantil en la Comunidad Valenciana y ha defendido que la “Administración pública ha de proteger a los menores”. Al respecto, ha indicado que “hay más de 350.000 niños y niñas que viven en riesgo de pobreza o exclusión, según datos de Save the Children”.

La entrada Alberto García: “El plante de Císcar a Les Corts es una muestra más del desprecio a las instituciones” aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Bonig, ha anunciado este domingo la presentación en las Corts de una Proposición de Ley para Emprendedores y Autónomos

t_1
image-371401

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado este domingo la presentación en las Corts de una Proposición de Ley para Emprendedores y Autónomos con rebaja de tasas e incentivos fiscales ante “la incapacidad y las pocas ganas de gobernar de los responsables del Consell”.

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha destacado el impulso que han dado los gobiernos del PP a las políticas activas de generación de empleo y ha anunciado, en esta línea, que el Grupo Parlamentario Popular en les Corts Valencianes va a presentar una Proposición de Ley para Emprendedores y Autónomos.
Isabel Bonig ha señalado que ante “la incapacidad y las pocas ganas de gobernar de los responsables del Consell, el PP va a seguir haciendo lo que sabe hacer: proponer medidas de gobierno para mejorar las expectativas de los valencianos. En este caso, una serie de iniciativas en materia de empleo para que el President de la Generalitat, Ximo Puig, pueda poner en marcha”.
Bonig, que el pasado miércoles asistió junto al Secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, a la clausura del Foro de Internacionalización de la Economía Social, ha explicado que su formación va a proponer una nueva ley para Emprendedores y Autónomos con ayudas y rebajas fiscales, y bonificaciones a empresas que contraten a valencianos que están en el exterior y quieran volver.
Esta iniciativa va acompañada de tres planes de impulso del empleo centrados en colectivos especialmente sensibles como son los jóvenes, los mayores de 50 años y las personas con discapacidad. “Vamos a atender las demandas de la sociedad valenciana, que no encuentra en el Consell un interlocutor creíble y eficaz para resolver sus problemas”.
La presidenta del PPCV ha subrayado que si hoy la Comunitat Valenciana crea empleo por encima de la media nacional a un ritmo del 3,6%, si ha sido capaz de recuperar ya 140.000 de los empleos destruidos por la crisis y si se han recuperado 1 de cada 3 empresas desaparecidas por la crisis “es gracias a las reformas, duras y difíciles, sí, pero necesarias que ha llevado a cabo un gobierno valiente, responsable y comprometido con los ciudadanos como el de Mariano Rajoy”.
“Y eso es lo que necesita España para seguir avanzando, seguir creciendo y seguir generando oportunidades para los españoles”, ha continuado. “Estabilidad social e institucional, políticas moderadas y responsabilidad, tres factores que en este momento sólo está en condiciones de garantizar un gobierno del PP”.
Isabel Bonig ha insistido en que el PPCV va a seguir trabajando en esta dirección: “Estamos en la oposición, pero en la oposición también se trabaja para mejorar la vida de los valencianos, especialmente cuando las rencillas, las envidias y las ansias de poder paralizan la acción de gobierno de Gobierno del Consell que dirigen Ximo Puig y, especialmente, Mónica Oltra”.
“Ellos, en la oposición, prometían que lo iban a arreglar todo y cuando han llegado al poder sólo se han acordado de arreglarse lo suyo. Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer, trabajar”, ha finalizado.

“POLÍTICAS MODERADAS Y RESPONSABILIDAD”

“Eso es lo que necesita España para seguir avanzando, seguir creciendo y seguir generando oportunidades para los españoles”, ha continuado. “Estabilidad social e institucional, políticas moderadas y responsabilidad, tres factores que en este momento sólo está en condiciones de garantizar un gobierno del PP”, ha apuntado Bonig.

Asimismo, ha insistido en que el PPCV está en la oposición, “pero en la oposición también se trabaja para mejorar la vida de los valencianos, especialmente cuando las rencillas, las envidias y las ansias de poder paralizan la acción de gobierno del Consell que dirigen Ximo Puig y, especialmente, Mónica Oltra”.

“Ellos, en la oposición, prometían que lo iban a arreglar todo y cuando han llegado al poder sólo se han acordado de arreglarse lo suyo. Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer, trabajar”, ha apostillado.

Media files:

La entrada Bonig, ha anunciado este domingo la presentación en las Corts de una Proposición de Ley para Emprendedores y Autónomos aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Camps y Cotino comparecerán este lunes en la comisión de las Corts que investiga el accidente del metro

 

Francisco-Camps-informacions-lassenyalen-PP_1527457421_27018015_651x366
image-371406

Agencias   El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el exconseller y expresidente de las Corts Juan Cotino comparecerán este lunes en la comisión del Parlamento valenciano en la que se investiga el accidente de metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

Familiares de las víctimas han criticado en numerosas ocasiones el trato recibido por parte de la Generalitat, entonces presidiada por el ‘popular’ Francisco Camps, así como el hecho de que nunca les recibiera. Respecto a Cotino, familiares han denunciado que el entonces conseller de Agricultura acudió a casa de algunos de ellos para ofrecerles trabajo y otras ayudas a cambio de no personarse en el procedimiento judicial puesto en marcha.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, destacó el pasado 15 de enero –día en que se iniciaron las comparecencias de la comisión de investigación– que espera que Francisco Camps y Juan Cotino “den la cara”.

Este lunes también están citados a comparecer en la comisión de investigación del accidente el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, que será el primero en intervenir a las 10.30 horas. A esta comparecencia seguirá la de Cotino y la de Camps.

Por la tarde, a las 16.00 horas, será el turno del que fuera conseller de Infraestructuras y Transporte Mario Flores, aunque no en el momento del accidente, ya que ocupaba esta cartera José Ramón García Antón, quien falleció en 2009. La jornada del lunes la cerrará el secretario judicial del Juzgado número 21 de Valencia el 3 de julio de 2006.

Esta comisión de investigación, que se constituyó en las Corts el pasado 28 de septiembre, tiene previsto finalizar las comparecencias a mediados del mes de junio, tras haber oído a cerca de 70 personas.

En la primera comisión de investigación sobre el mismo accidente del metro, que se celebró en 2006 y duró nueve jornadas –cuatro de comparecencias–, el dictamen que aprobó el PP en solitario consideraba que el accidente no era ni “previsible” ni “evitable” y se eximía al Consell de cualquier responsabilidad política.

La entrada Camps y Cotino comparecerán este lunes en la comisión de las Corts que investiga el accidente del metro aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Ciudadanos consigue la unanimidad de Les Corts para la puesta en marcha de un hospital infantil de referencia en La Fe

Valencia Noticias | Redacción.- El grupo parlamentario de Ciudadanos (C’s) en Les Corts valencianas ha logrado la unanimidad para “reclamar al Consell la puesta en marcha de un hospital infantil de referencia en La Fe de Valencia”. El diputado de C’s Juan Córdoba ha celebrado que “con esta iniciativa se haga realidad una de las mayores reivindicaciones de la pediatría y se solucionen las deficiencias que hay en el sistema sanitario”.

Juan Córdoba, diputado de Ciudadanos.
image-369714

Juan Córdoba, diputado de Ciudadanos.

Tras agradecer el apoyo del resto de fuerzas políticas a la propuesta de C’s, Córdoba defendió “la importancia de implantar una estructura funcional y orgánica con personal, espacio y funcionalidad específica para niños y niñas y con autonomía de personal y responsables independientes de los servicios y áreas de adultos”. Además, abogó por “realizar un estudio que permita solucionar los problemas de la pediatría en todos los departamentos de la Comunitat Valenciana”.

“Este referente en materia de atención infantil será bien recibido por toda la ciudadanía, pues supone un alivio y tranquilidad para todos los usuarios del sistema sanitario”, ha subrayado Juan Córdoba durante su intervención en Les Corts, en la que aseguró que “hoy es un buen día para la sanidad de los valencianos”. “Tengo la convicción de que con la iniciativa que hoy llevamos adelante, hemos cumplido adecuadamente con la voluntad popular de cambiar las cosas que nos trajo a Les Corts”, concluyó.

La entrada Ciudadanos consigue la unanimidad de Les Corts para la puesta en marcha de un hospital infantil de referencia en La Fe aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

Les Corts defensen per unanimitat la continuïtat dels sis senadors territorials triats per la cambra

València Noticies | Redacción.- Tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes han aprovat este matí per unanimitat una Proposició No de Llei de tramitació immediata per a defensar la continuïtat dels sis senadors territorials triats per la cambra, front a la retallada d’un senador que proposa ara la Comissió Permanent del Senat.

El document aprovat pel ple de Les Corts, presentat pels cinc grups parlamentari, posa de manifest que la continuïtat dels senadors territorials triats en juliol de 2015, és un fet que empara la Constitució, l’Estatut d’Autonomia, la Llei de designació de senadors i el mateix reglament del Senat.

Corts Valencianes.
image-369575

En les  intervencions, els portaveus que han intervingut en nom dels cinc grups han destacat la importància de l’acció conjunta i de la unanimitat de Les Corts per a defensar la legalitat i també els interessos valencians i el nostre autogovern.

La entrada Les Corts defensen per unanimitat la continuïtat dels sis senadors territorials triats per la cambra aparece primero en Valencia Noticias.

Valencia Noticias

El conseller Marzà compareix a la Comissió d’Educació de les Corts per petició pròpia amb l’objectiu d’explicar la proposta d’arranjament escolar conjunt per al curs 2016-2017

El conseller Marzà compareix a la Comissió d’Educació de les Corts per petició pròpia amb l’objectiu d’explicar la proposta d’arranjament escolar conjunt per al curs 2016-2017

El conseller Vicent Marzà ha comparegut per iniciativa pròpia a la Comissió d’Educació de les Corts Valencianes per explicar als grups parlamentaris la proposta d’arranjament escolar per al curs 2016-2017. En la seua exposició el responsable d’Educació ha deixat patent la incongruència fins ara de fer dos processos diferenciats de planificació educativa d’unitats dels centres públics i dels centres concertats.

Vicent Marzà ha exposat dos criteris sobre els quals s’ha basat la proposta d’arranjament per a tots ens centres sostinguts amb fons públics: garantir la qualitat educativa i atendre les necessitats d’escolarització. En primer terme s’han fixat les mateixes condicions per a tots, siguen públics o concertats, d’una manera estrictament pedagògica. També s’han aplicat els elements d’economia i eficiència en l’ús dels recursos públics.

“Estem molt satisfets dels resultats, perquè dins del que són els límits dels nostres recursos i considerant la situació heretada, hem aconseguit planificar una oferta educativa suficient i de qualitat que reverteix les retallades, que garanteix el dret a elegir de les famílies, augmenta la qualitat educativa a les aules amb davallades importants de ràtios i, en definitiva, garanteix el dret a la educació de totes i tots i l’accés en igualtat de condicions, ha argumentat el conseller d’Educació i ha afegit: En el conjunt del nostre territori les dades són molt positives. Hem recuperat en un any les retallades que l’antic govern havia fet al llarg de l’ultima legislatura, i ho hem fet amb un balanç positiu de 404 noves unitats. Vam dir que veníem a posar les persones al centre de la política i a reduir les desigualtats, i ací tenen el resultat.

El conseller Vicent Marzà ha fet esment a les 606 unitats públiques suprimides entre 2012 i 2015 per l’antic govern: La intenció del Govern del Botànic és deixar de banda les retallades i garantir els drets fonamentals dins del que són les possibilitats dels nostres recursos i esperant que el nostre territori tinga finalment el finançament que li pertoca.

La baixada progressiva de nombre d’alumnes per aula i l’augment de la plantilla docent i l’estabilitat dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament han estat dos elements determinants per a iniciar el camí de garantir la qualitat educativa coma servei públic real per a tota la ciutadania valenciana.

El responsable d’Educació també ha volgut fer esment a les crítiques fetes pels antics gestors d’Educació sense fonament a la proposta d’arranjament que diuen que suposa un atac als centres concertats i vull deixar ben clar que, amb aquesta proposta, no ataquem ningú, ben al contrari, defenem per damunt de tot el dret de totes les famílies a assegurar-los un ensenyament de qualitat i en condicions a tots els centres sostinguts amb fons públics.

És per això que m’adrece també a famílies que porten els seus fills i filles a centres concertats, perquè el que hem fet és assegurar-los que els seus xiquets i xiquetes vagen a classes amb el nombre d’alumnes que està estipulat i que cap centre incorpore més xiquets a una aula que els que pertoquen. Així evitem la massificació d’aules en aquells centres concertats que no estaven respectant el dret de les famílies a rebre un ensenyament digne i amb un nombre concret d’alumnes, ha dit.

Este artículo es un contenido original de Valencia noticias

Valencia Noticias

L’Orquestra de València interpreta un concert a la Llotja amb motiu del Dia de Les Corts Valencianes

El Péndulo | Redacció.- L’Orquestra de València visitarà dilluns que ve, 25 d’abril, la Llotja de València per interpretar un concert gratuït a les 19:30 hores, amb motiu del Dia de Les Corts Valencianes. La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha manifestat respecte a este concert que “és important per a mi contribuir a la celebració del Dia de Les Corts Valencianes, ja que es tracta de la institució que representa a tot el poble valencià”.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.
image-359090

D’esta manera, en el seu Saló Columnari i sota la direcció del maestro valencià Francisco Valero-Terribas, l’Orquestra interpretarà un programa especialment dissenyat per a aquesta celebració com és l’obertura “Una cosa rara” de Vicent Martín i Soler, “Acuarelas Valencianas” d’Eduard López-Chavarri i la Simfonia núm. 1 de Ludwig van Beethoven. L’entrada és gratuïta fins a completar aforament.

L’Orquestra va visitar Les Corts Valencianes a finals de gener, convidada per participar en la Commemoració del Dia Internacional de la Shoah. Altres desplaçaments enguany han sigut al Centre Penitenciari a Picassent i al vestíbul de La Fe, dins del programa social d’acostar la música als col·lectius més desfavorits.

Valencia Noticias

Ferrer: “No entenem per què Moragues fuig de donar explicacions sobre Acuamed en Les Corts”

Valencia Noticias | Redacción.- La diputada de Compromís, Graciela Ferrer, registrà en Les Corts, el passat 20 de gener, una petició de compareixença del Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, per explicar la gestió econòmica vinculada a les obres executades per Acuamed en el territori valencià, la seua situació actual i el seu funcionament.

Graciela Ferrer, diputada de Compromís.
image-349043

Graciela Ferrer, diputada de Compromís.

La Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori comunicà al Delegat del Govern l’aprovació per unanimitat d’eixa petició de compareixença. Moragues ha contestat amb un escrit en què comunica que es nega a comparèixer perquè entén que el parlament valencià no pot exercir labor de control polític sobre la seua actuació ni sobre Acuamed. Esta negativa a comparèixer se suma a la ja realitzada per Moragues davant la citació del parlament valencià per a explicar els incidents al CIE de Sapadors a València.

Davant esta nova negativa Ferrer ha assenyalat que “no entenem que el Delegat del Govern no tinga la voluntat d’explicar en el parlament valencià la gestió en esta empresa pública encarregada de la contractació i construcció d’obres hidràuliques, depenent del govern central, després dels greus casos de corrupció i sobrecostos sistemàtics que hem conegut per la investigació judicial. Estem parlant d’una qüestió vital com és la gestió de l’aigua. A què té por el Delegat del Govern?”.

“Moragues acaba el seu escrit de negativa a comparèixer en Les Corts dient que on sí està disposat a comparèixer és en el parlament espanyol. Si es tractara d’una petició dels nostres diputats o senadors en Las Cortes Generales allò lògic seria demanar directament la compareixença de la Ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i no la del Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana. Però vista la negativa del govern central en funcions a rendir comptes davant el parlament espanyol i la predisposició que diu tindre Moragues ens plantegem que els representants de Compromís a Madrid realitzen la petició de compareixença del Delegat de Govern per a explicar la gestió a Acuamed. Esperem que ara no torne a posar més excuses”, ha conclòs Ferrer.

Valencia Noticias

Ciudadanos pide la comparecencia en Les Corts de los responsables políticos de falsear el déficit

Alexis Marí.
image-347224

Alexis Marí.

Valencia Noticias | Redacción.- Ciudadanos (C’s) ha solicitado la comparecencia en Les Corts valencianas del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, la exministra Elena Salgado y los exconseller de Hacienda, Gerardo Camps y José Manuel Vela, para explicar la manipulación del déficit por parte del Consell que ha derivado en una multa de 18,9 millones de euros por parte de la Comisión Europea. Según ha explicado el síndic de C’s, Alexis Marí, “los responsables políticos han de explicar por qué manipularon sistemáticamente los datos de déficit o por qué miraron hacia otro lado”.

“Hay que abrir un debate acerca de la ausencia de responsabilidad de los gestores públicos por cometer estas irregularidades, que suponen ahora que los valencianos tengan que pagar casi 19 millones de euros”, señaló el portavoz, quien además recordó “la difícil situación financiera en la que se encuentra la Generalitat Valenciana debido a la infrafinanciación y la mala gestión”. En este sentido, aseguró que “el hecho de que no existiera la obligación legal por parte del Gobierno de supervisar los datos facilitados a Eurostat, no les exime de responsabilidad como máximos responsables de Hacienda y como interlocutor de la Comisión Europea”.

El grupo parlamentario de Ciudadanos, tal y como avanzó Marí, ha pedido también la comparecencia en la Comisión de Hacienda de la representante de la Comisión Europea en España y del Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes. “Merecemos escuchar la versión de todas las partes implicadas y más teniendo en cuenta el enfrentamiento continuo entre la Generalitat y el Gobierno central sobre quién debe asumir la sanción impuesta por la Comisión”, concluyó Alexis Marí.

Valencia Noticias